• obsługa klienta: 605 266 512

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ziarnko-kawy.com prowadzony jest przez firmę P.H. Grzegorz Szostek, NIP: 5981032900


1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest  do konsumentów korzystających ze Sklepu.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Oferta sklepu obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej . Zamówienia realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Dokonując zamówienia ze sklepu internetowego www.ziarnko-kawy.com klient oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku nie dotrzymania przez osobę zamawiającą postanowień regulaminu, właściciel sklepu jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia.

1.6. Wszystkie pomiary podane w opisach produktów są długościami przybliżonymi i nie są podstawą do przyjęcia reklamacji. Jednakże w sytuacji niedopasowania towaru klient może skorzystać z uprawnień przewidzianych w rozdziałach 8; 9 dotyczących zwrotu i wymiany towaru – pod warunkiem zachowania określonych tam terminów .

1.7. Definicje:

 • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, dostawy i płatności.
 • Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 • Newsletter –elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
 • Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:www.ziarnko-kawy.com
 • Sprzedawca, Usługodawca – firma - P.H. Grzegorz Szostek, NIP:5981032900
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Usługobiorca, Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.8. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 • Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu następującego: wypełnieniu Formularza Rejestracji; kliknięciu pola „Zarejestruj”; potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 • Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po: wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz kliknięciu pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość i rodzaj Produktu/ów, rozmiar Produktu (opcjonalnie), miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.
 • Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje w momencie podania w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz jego akceptacji.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności opisy, ceny, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu podana na stronie Sklepu Internetowego jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT.

3.3. Cena Produktu podana na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

3.4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie Zamawiającemu e-maila z informacją na podany adres mailowy.Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego; przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.; dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży.

4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

  ING Bank Śląski

  nr rachunku: 17 1050 1461 1000 0092 3097 0379

 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu

 • Przesyłka Pocztą Polską – paczka biznesowa ( dostawa w ciągu 2-5- dni)

5.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa”.

5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu podano inny termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

 • W przypadku płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • W przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ziarnko.kawy@gmail.com

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 • Wszystkie Produkty oferowane przez sklep www..nymi terminami do spożycia.
 • Klient traci uprawnienia do reklamacji towaru, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową, nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie w formie pisemnej, dla celów dowodowych.
 • Reklamacji nie podlegają mechaniczne uszkodzenie towarów jeżeli powstały z winy Klienta.
 • Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez wysłanie Zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ziarnko.kawy@gmail.com.
 • Formularz musi zawierać przyczynę reklamacji (opis uszkodzeń). Należy podać adres na , który naprawiony towar zostanie odesłany oraz numer konta bankowego w przypadku zwrotu pieniędzy za Produkt.
 • O formie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru. Brak informacji w tym terminie oznacza uznanie reklamacji za zasadną.

7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego należy przesyłać na adres mailowy: ziarnko.kawy@gmail.com. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni poprzez wysłanie odpowiedzi na podany adres.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Klient ma na to czas do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

8.2. Aby dokonać zwrotu klient jest zobowiązany do wysłania oświadczenie/ formularzu zwrotu na adres poczty elektronicznej ziarnko.kawy@gmail.com  lub dołączyć formularz do odsyłanego produktu.

8.3. Klient jest zobowiązany odesłać produkt w stanie niewskazującym na użytkowanie oraz w oryginalnym opakowaniu na adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Ponurego 3.  Klient jest zobowiązany do dołączenia do paczki dokumentu zakupu/faktury.

8.4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

8.5. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu kwoty na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, w terminie nie później niż 7 (siedmiu) dni od daty zatwierdzenia zwrotu przez usługodawcę.

9. PRAWO WYMIANY PRODUKTU

9.1. Klient ma prawo wymiany Produktu na inny Produkt dostępny w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni, od dnia otrzymania przez Klienta Produktu, bez podania przyczyny.

9.2. Klient jest zobowiązany wysłać oświadczenie/ formularz wymiany na adres poczty elektronicznej: ziarnko.kawy@gmail.com.

9.3. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy Produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio Klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do jej zwrotu. Produkt wymieniany w tym trybie powinien być w stanie niezmienionym, niewskazującym na użytkowanie. Klient proszony jest o odesłanie Produktu na adres:26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Ponurego 3.

9.4. Koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Koszt wysłania nowego Produktu do Klienta ponosi Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wymienianego Produktu przez Sprzedawcę.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych.

10.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

SZYBKA PACZKA

Przesyłki docierają do 4 dni
 

SCRAPBOOKING

Zapakujemy twój prezent
skontaktuj się z nami
 

605 266 512

czynne: PN-PT 9.00 - 17.00
czynne: SO 9.00 - 14.00